Ing. Kolář (Rhea Holding) už sdělil, že v Jemnici bude zpracovávat drůbež (=drůbeží jatka). Žádná marmeládovna tu nebude! Zastupitelé Jemnice si berou občany města jako své rukojmí, vše se stále zamlžuje.

Již 24.3.2021 na veřejné schůzi zastupitelstva Ing. Kolář sdělil přítomným, že v Jemnici hodlá vybudovat drůbeží jatka. Důkazem je zápis z jednání zastupitelstva umístěný na www.stránkách města Jemnice více zde

V zápisu z jednání zastupitelstva je doslovně uvedeno:

farma pro výkrm brojlerů: Ing. Kolář představil firmu ZEOBS, mimo jiné sdělil, že požádali o dvě lokality a odůvodnil podané žádosti. Vytipovali dvě lokality (u Bažantnice – chov kuřat, pozemek směrem z Jemnice na Moravské Budějovice – u rybníka směrem k lesu) – chov prasat, do budoucna
chov kuřat. Projekt negativním způsobem neovlivní kvalitu života v Jemnici….Ing. Nevrkla projekt podpořil, pouze se dotázal ing. Koláře na vybudování inženýrských sítí v těchto lokalitách…Bc. Vyhnálek také projekt podpořil, pouze se dotazoval na zpracování zemědělských komodit. Ing. Kolář sdělil, že se bude zpracovávat drůbež, počítá se s vytvořením 150 – 200 pracovních míst.

Bohužel oficiálně se občanům a zřejmě ani zastupitelům nesdělila kapacita zpracování, dopravní zátěž, množství odpadních vod, potřeba pitné vody. To jsou všechno okolnosti, které mohou značně negativně ovlivnit život v Jemnici. Proto také v zápisu ze zastupitelstva ze dne 28.8. 2021 bylo zde konstatováno, že zastupitelé nemají dostatek informací o navrhovaných záměrech – Ing. Mach: „V současné době nemáme žádné podklady……nemáme co posuzovat“. Ing. Nevrkla uvedl, že „on sám je zásadním odpůrcem referenda a vždycky proti němu bude“ (viz zápis z jednání zastupitelstva str.12).

Dále se hlasovalo o vyhlášení místního referenda – ze 17 přítomných zastupitelů bylo 14 proti, pouze 3 pro………….

Dne 14.9.2021 proběhla exkurze zastupitelů do provozu Rhea Holdingu za účelem získání více informací – Ing. Kolář přítomným na kameru (zveřejněno veřejně na internetu) řekl: „…..neděláme nic, co bysme dělali v malém…já chápu, že ze mě chcete dostat jako nějakou informaci typu co konkrétně. Neřeknu vám konkrétního vůbec nic….. a navíc tu máme i nějaké okolnosti a já prostě nechci aby některý uši něco poslouchali, takže to je prostě holý fakt…..pokud tam budeme něco dělat, tak tam budeme dělat potravinářství. Máme desítky hektarů sadů, možná tam budeme vyrábět mysli tyčinky. Máme sto tisíc litrů mléka, možná tam budeme vyrábět jogurty. Máme kuřata, možná tam budeme porážet kuřata. Máme vepřové, možná budeme porážet prasata, vyrábět z toho šunku….Já v tuto chvíli si myslím, že by to mohlo být drůbeží maso….Tak jak jsem férově dopředu řekl, že tu jednu (velkovýkrmnu) vidím na kuřata a tu druhou na prasata, ale možná by to mohli být taky kuřata…. Jestli mají někde v Dešný ti hlupáci čuchat tedy ty smradlavý prasata, snášet tu dopravu a vodu a nevím co všechno, a v Jemnici, v tom královském městě….mají jenom baštit ty řízky z toho, to je nespravedlivý….S mnohými z vás se znám dlouhá léta……vepřové maso určitě ne, na to máme Moravský Krumlov…máme areál jatek v Moravským Krumlově, takže vepřové maso – nápověda – to nebude, a to je prosím vás celé…

Dne 24.11.2021 přítomní zastupitelé jednohlasně odhlasovali zadání návrhu změn územního plánu. Nikdo z nich však zřejmě žádná jatka nikdy neviděl, takže ani nevěděli o čem hlasovali. Na dotaz ohledně střetu zájmů odmítli odpovědět. Ing. Kolář pak veřejně na kameru zastupitelům řekl: „……S valnou většinou z vás se znám osobně. S mnohými si tykám…s mnohými z vás mám přátelský vztah…já se za to nestydím…To že s mnohými z vás i spolupracuji je také pravda…….“

 Požadovaná zastavitelná plocha u Bažantnice má výměru 8,3 ha (což je o více jak 1 ha větší než dosud největší výkrmna drůbeže v ČR umístěná ve Stálkách). Plocha pro drůbeží jatka má 6,5 ha, tedy stejná velkost jako např. drůbežárna Modřice u Brna.  Produkce odpadních vod v Jemnici je cca 130 tis m3/rok, již byla však podána žádost na produkci odpadní vody, takže víme že produkce uvažovaného masokombinátu bude cca 350 tis m3/rok (s nutností vybudovat obrovskou čistírnu odpadních vod přesahující svojí kapacitou stávající ČOV u Černého mostu, vše se vrátí do Jemnice jako pitná voda). Bude se jednat převážně o nízkokvalifikovanou namáhavou práci, nebezpečí hluku, zápachu, zátěže z dopravy.

Každý seriozní podnikatel nejdříve detailně představí svůj podnikatelský záměr. Ten zde představen nebyl. Nevíme přesně druh a rozsah výroby (evidentně kvůli tomu, že dopady a čísla mohou být docela hrozivé, tak abychom se jako občané nevyděsili). Vše je utajováno a zamlžováno. V anketě pro občany se dokonce mluví o výrobě džemů. Zastupitelé svým hlasováním podepisují nevyplněnou bianko směnku. Přesnou sumu tam vyplní pan Kolář a splácet ji budou další generace. Dal by soudný člověk souhlas k činnosti na své zahradě, aniž by přesně věděl, co se tam má odehrávat? Chovali by se takto zastupitelé, pokud by šlo o jejich osobní majetek?Podepsali by sami doma směnku s nevyplněným číslem?

Při pochybnostech má zastupitel možnost vše odmítnout či se zdržet hlasování. Město může vše odložit na pozdější dobu. Proč je v Jemnici vyvíjen tak velký tlak? Vědí zastupitelé přesně, o čem chtějí hlasovat? Kolik z nich vidělo detailně provoz drůbežích jatek? Kdo z nich je ve střetu zájmů? Proč je pořád v komisi rady města pro územní plánování Ing. Tesařová, zaměstnankyně pana Koláře?