Občané Jemnice požadují realizovat výsledky referenda

Občané Jemnice požadují realizovat výsledky referenda – 35 občanů a zástupců spolu ZA DOBRÝ ŽIVOT NA JEMNICKU podalo žádost o realizaci výsledků referenda – na zastupitelích a radě města požadují následující rozhodnutí:

 • zrušit zahájené změny územního plánu pro velkovýkrmnu u Bažantnice
 • zrušit souhlas s položením odpadního potrubí z jatek do řeky Želetavky
 • zrušit souhlas s provedením průkumných vrtů
 • pořídit změny územního plánu zahrnující výsledky referenda
 • zrušit smlouvu na položení odpadního potrubí do řeky Želetavky

Město Jemnice je vázáno výsledky referenda a musí činit neprodleně kroky k realizaci jeho výsledků. Na základě výsledků referenda musí Město činit aktivně veškeré kroky ke změně územního plánu a k zamezení výstavby vekovýkrmen a jatek o kapacitě větší než 400 000 Kg ročně. Jakýkoli odklad či odmítnutí znamená maření závěrů platného a závazného referenda.

Celý text dopisu zastupitelům odevzdaný na podatelnu úřadu:

Vážení zastupitelé a zastupitelky města Jemnice,

Krajský soud v Brně vydal dne 22.6.2022 Usnesení, na jehož základě bylo vyhlášeno místní referendum ve dnech 23. a 24. Září 2022. Výsledek referenda je platný a závazný. Na jeho základě je město Jemnice, veškeré jeho orgány, povinno ve smyslu § 49 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, v rámci samostatné působnosti činit veškeré kroky k tomu, aby

 • na území města Jemnice nemohlo dojít ke vzniku či zprovoznění chovu či skupiny chovů hospodářských zvířat v jedné lokalitě o celkové ustájovací kapacitě větší než 200 dobytčích jednotek (DJ)
 • změnou územního plánu města Jemnice nemohla vzniknout plochy zemědělské výroby o velikosti větší než 10.000 m2, která by umožňovala výstavbu stájí
 • nemohlo dojít k výstavbě či zprovoznění závodu na porážku a zpracování zvířat (jatka) o celkové kapacitě porážky větší než 400 000 kg ročně
 • v územním plánu města Jemnice plocha zemědělské výroby při ulici Slavonická (VZ) byla změněna na plochu smíšenou venkovskou (SV), umožňující mimo jiné také výstavbu rodinných domů

Na základě výše uvedeného musí město Jemnice činit aktivně veškeré kroky ke změně územního plánu. V rámci samostatné působnosti pak mimo jiné také činit veškeré kroky k zamezení výstavby či zprovoznění závodu na porážku a zpracování zvířat (jatka) o celkové kapacitě porážky větší než 400 000 kg ročně.

Je veřejně známé, že investor, společnost ZEOBS, spol. s r.o. zamýšlí provést výstavbu závodu na porážku zvířat (jatek) o celkové kapacitě porážky 10 tis ks/hod, což při jednosměnném provozu je cca 18 milionů kuřat, což je nepochybně více jak 400 tis. kg ročně. Podrobná prezentace tohoto záměru byla doručena občanům města Jemnice a je prezentována i na webových stránkách vlastníka společnosti.

Investor chce tyto jatka zásobovat mj. vodou z vrtů na pozemku města parc. KN č. 2993/53 k.ú. Jemnice (hydrogeologický posudek, který byl podkladem pro rozhodování zastupitelů a radních, doslova uvádí, že účelem vrtů bude zásobovat provoz jatek drůbeže).

Dále investor chce využít pozemky města k napojení areálu zamýšleného k vybudování provozu jatek na veřejný vodovod pitné vody přípojkou vysoké průtočné kapacity a zároveň ke zřízení odpadního výpustního potrubí z výše uvedených plánovaných jatek do řeky Želetavky. Záměr současného napojení areálu na veřejný vodovod přípojkou vysoké průtočné kapacity a zřízení odpadního výpustního potrubí se nazývá záměr „Zásobování vodou Jemnice“.

K záměru vybudování vrtů a k položení odpadního potrubí a vodovodní přípojky vysoké průtočné kapacity byly městem Jemnice poskytnuty pozemky města. Je nepochybné, že znemožnění vzniku výše uvedeného jsou kroky vedoucí k tomu, aby nemohlo dojít k výstavbě či zprovoznění závodu na porážku a zpracování zvířat dle záměru investora, což je požadováno občany na základě výsledků platného a závazného referenda. Z tohoto důvodu je proto město Jemnice vázáno činit veškeré kroky k znemožnění realizace vrtů, napojení areálu zamýšlených jatek na veřejný vodovod přípojkou vysoké průtočné kapacity a znemožnění položení odpadního potrubí na pozemcích města.

           Na základě ust. § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích, v platném znění, pak vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na výsledky referenda, požadujeme jakožto občané města Jemnice postupné projednání následujících jednotlivých bodů:

 1. A) Požadujeme, aby Zastupitelstvo města Jemnice projednalo:

1) Revokace Usnesení č. 42/2/2022/ZM – Zadání změny č. 5 Územního plánu Jemnice

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Jemnice revokuje Usnesení č. 42/2/2022/ZM ze dne 27. 04. 2022, kterým bylo schváleno zadání změny č. 5 Územního plánu Jemnice, a rozhoduje o ukončení pořizování změny č. 5 Územního plánu Jemnice.

 2) Revokace Usnesení č. 57/3/2022/ZM – Žádost o souhlas s realizací záměru ,,Zásobování vodou Jemnice“ na pozemcích města Jemnice

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Jemnice revokuje Usnesení č. 57/3/2022/ZM ze dne 25.5.2022, kterým byla schválena žádost o souhlas s realizací záměru ,,Zásobování vodou Jemnice“ s převažujícím využitím pozemků ve vlastnictví města Jemnice. Zastupitelstvo města Jemnice ukládá radě města Jemnice doručit věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad) zrušení souhlasu města s navrhovaným stavebním záměrem vydaného podle §184a odst. 1 a 2 stavebního zákona, ve lhůtě do 31.10.2022.

3) Revokace Usnesení č. 80/4/2022/ZM – Žádost o provedení čtyř průzkumných hydrogeologických vrtů

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Jemnice revokuje Usnesení č. 80/4/2022/ZM, kterým bylo schváleno provedení hydrogeologického průzkumu na pozemku p. č. 2993/53 a provedení 4 průzkumných vrtů. Zastupitelstvo města Jemnice ukládá radě města Jemnice doručit věcně a místně příslušnému správnímu orgánu (vodoprávní úřad) zrušení souhlasu města s provedením hydrogeologického průzkumu na pozemku p. č. 2993/53 a provedení 4 průzkumných vrtů, ve lhůtě do 31.10.2022.

4) Pořízení změny Územního plánu Jemnice na základě ustanovení § 44 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, která by zahrnovala platné a závazné výsledky referenda konaného ve dnech 23. a 24. 9. 2022, a podání žádosti o pořízení na Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, který je pořizovatelem podle ustanovení § 6 odst. 1, písm. c) stavebního zákona.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje: Pořízení změny Územního plánu Jemnice na základě ustanovení § 44 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podání žádosti o pořízení na Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, který je pořizovatelem podle ustanovení § 6 odst. l, písm. C) stavebního zákona.
Zastupitelstvo města Jemnice schvaluje:
Starostu města ke spolupráci s pořizovatelem jako tzv. určeného zastupitele při pořizování změny Územního plánu Jemnice na základě příslušných ustanovení stavebního zákona.

 1. B) Požadujeme, aby Rada města Jemnice projednala:

5) Revokace usnesení rady města 316/11/2022/RM ze dne 29.6.2022

Návrh usnesení:  Rada města Jemnice revokuje usnesení rady města 316/11/2022/RM ze dne 29.6.2022, kterým schválila Smlouvu o právu k provedení stavby mezi městem Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice, IČO 00289531 a ZEOBS, spol. s.r.o., Velká brána 584, 675 31 Jemnice, IČO 49449443.

Město Jemnice je vázáno výsledky referenda a musí činit neprodleně kroky k realizaci jeho výsledků. Proto  požadujeme, aby výše uvedené body byly projednány na nejbližším zasedání zastupitelstva a nejbližším zasedání rady města.