Zastupitelé Jemnice vydali usnesení – občané podle nich prý nemají právo podávat námitky, pravda je v Jemnici jiná než skutečnost. Konečně si to zapamatujte…..!

Zápis ze zastupitelstva ze dne 21.2.2022 byl neúplný a neobsahoval některé důležité okolnosti – například zpochybňování výsledků ankety zastupitelem Ing. Novotným a jeho přiznání o vhazování více anketních lístků.  Vše bylo zachyceno na kameru města, občané proto proti neúplnému zápisu protestovali a požadovali nápravu. Přesto dne 20.4.2022 Rada města Jemnice vydala usnesení, ve kterém tvrdí, že je zápis je v pořádku a občané prý nejsou oprávněni námitky podávat. Totéž pak 27.4.2022 odsouhlasilo zastupitelstvo všemi přítomnými.  Usnesením se však cíleně překrucuje zákon a tvrdí se, že je správné když zápis nesouhlasí se skutečností……

Jednání zastupitelstva ze dne 21.2.2022 bylo zachyceno na kamerový záznam města. Rozpor se zápisem tak je průkazný a je možno ho snadno uvést do souladu se skutečností. Podrobněji o chybném zápisu zde.

Celá řada občanů města proti chybnému zápisu protestovala a požadovala nápravu. O to se však Rada ani Zastupitelstvo města Jemnice ani nepokusili a obhajují stávající zápis. V Usnesení je dokonce vyvozováno, že občané nejsou oprávněni podávat námitky, k tomu prý je oprávněn pouze člen zastupitelstva. Tento výklad je však mylný a cíleně zavádějící.  Rada přijla toto usnesení:

Usnesení č. 218/7/2022/RM – Námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva města: Rada města Jemnice bere na vědomí písemnost ,,námitky proti zápisu ze Zasedání zastupitelstva města“ ze dne 4. 3. 2022 s tím, že zápis ze zasedání Zastupitelstva města Jemnice ze dne 21. 2. 2022 byl vyhotoven v souladu s ust. § 95 odst. 1 zákona o obcích; kromě toho námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva města mohou podle ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích podat pouze členové zastupitelstva města. Toto doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí.

Uváděný paragraf 95 zákona o obcích však říká:

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Nikde v zákoně tak není uvedeno, že občané nemohou podávat námitky (zákon výslovně řeší námitky zastupitelů, ale nezakazuje občanům námitky také podávat). Nikde v zákoně není uvedeno, že zápis může být neúplný. Naopak Jednací řád zastupitelstva města Jemnice (který si schválili sami zastupitelé města) uvádí:

§7 odst 4): Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo města po vyjádření ověřovatelů (tedy námitky občanů nejsou vyloučeny!)

§10a odst 1): Občané města mají právo vznášet dotazy, připomínky, podněty na členy zastupitelstva města, radu města, její jednotlivé členy, na další orgány města a ředitele organizací zřízených nebo založených městem a požadovat od nich vysvětlení.

Ověřovatelé se vůbec nevyjádřili, zastupitelstvo potvrdilo nepřesné znění jako správné. Zvykněme si, že pravda v Jemnici je jiná než skutečnost…….