prihlasit-se-k-odberu-novinek

Město Jemnice uzavřelo nezákonnou smlouvu s Kolářem. Podepsal ji Hošek.

Město Jemnice uzavřelo v létě 2022 smlouvu s J.Kolářem, na základě které bezplatně poskytlo městské pozemky k položení odpadního potrubí z plánovaných jatek do řeky Želetavky.  Bylo to již v době, kdy bylo soudem vyhlášeno referendum, přičemž soud přímo uváděl, že město nemá činit žádné kroky, které by byly v rozporu s otázkami referenda. Smlouvu za město podepsal tehdejší místostarosta Hošek. Zastupitelé Za dobrý život několikrát marně po novém vedení města požadovali, aby se smlouva zrušila. Nakonec jim nezbylo nic jiného, než se obrátit na ministerstvo vnitra (celé znění podnětu s právní argumentací k pročtení zde). Ministerstvo shledalo smlouvu nezákonnou a rada města ji nyní byla nucena zrušit (zrušení proběhlo 10.5.2023).

Podrobný popis situace:

Krajský soud dne 22.6.2022 vyhlásil referendum a současně sdělil městu Jemnice, že ode dne vyhlášení místního referenda do dne vyhlášení jeho výsledků nepřísluší orgánům obce nebo orgánům statutárního města rozhodovat o věci, která je předmětem otázky ve vyhlášeném místním referendu. Přesto Rada města Jemnice dne 29.6.2022 schválila Smlouvu o právu k provedení stavby k záměru s názvem „Zásobování vodou Jemnice“ mezi městem Jemnice a společností ZEOBS, spol. s r.o., IČO 494 49 443, se sídlem Velká brána 584, 675 31 Jemnice, která byla následně podepsána místostarostou města p. Hoškem. Na základě zmíněné smlouvy společnost ZEOBS, spol. s r.o., hodlala provést v areálu při ulici Slavonická výstavbu velkého závodu na porážku a zpracování drůbeže (jatka o celkové kapacitě 10 tis ks drůbeže/hod, což je podstatně více než je limit v otázce referenda), přičemž ke vzniku takového závodu je nutno vybudovat přivaděč vody o velké kapacitě, přivést vodu z plánovaných vrtů a dále vybudovat odpadní potrubí z nové čistírny odpadních vod z plánovaných jatek.

Následně ve dnech 23.-24.9.2022 se v Jemnici konalo místní referendum, v němž obyvatelé města Jemnice vyslovili souhlas s jednotlivými otázkami vyhlášenými v místním referendu a odmítli tak vznik či zprovoznění většího chovu hospodářských zvířat a jatek, a odmítli též kroky vedoucí ke změně územního plánu města Jemnice za účelem vzniku plochy zemědělské výroby větší než 10.000 m2 a souhlasili se změnou plochy zemědělské výroby při ulici Slavonická na plochu smíšenou venkovskou. Dle § 49 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce závazné.

Záměr společnosti ZEOBS spol. s r. o. je nepochybně v rozporu s limitem plynoucím z výsledků referenda. Navíc z regulativu plochy smíšené venkovské navíc vyplývá, že v areálu na ulici Slavonické by výstavba jakýchkoli jatek drůbeže a čistírny odpadních vod vůbec nebyla možná. Na základě výsledků referenda je město Jemnice povinno činit veškeré kroky k znemožnění napojení areálu zamýšlených jatek na veřejný vodovod přípojkou vysoké průtočné kapacity a znemožnění položení odpadního potrubí na pozemcích města.

S ohledem na výše uvedené se podáním ze dne 10.10.2022 obrátili obyvatelé města Jemnice na Zastupitelstvo a žádali, aby bylo revokováno (tj. zrušeno) usnesení č. 57/3/2022/ZM – Žádost o souhlas s realizací záměru „Zásobování vodou Jemnice“ na pozemcích města Jemnice a dále aby bylo zrušeno usnesení rady města 316/11/2022/RM ze dne 29.6.2022, kterým byla schválena Smlouva o právu k provedení stavby mezi městem Jemnice a společností ZEOBS, spol. s r.o.

Přes výše uvedené současná radniční koalice na zasedání konaném dne 16.11.2022 odmítla zrušení souhlasu s realizací záměru „Zásobování vodou Jemnice“. Vedení města jednalo v rozporu s výsledky místního referenda, resp. ignorovalo jeho výsledky a přes mnohé výzvy ze strany podatelů a též obyvatel města Jemnice nepřistoupilo ke zrušení souhlasu s realizací záměru „Zásobování vodou Jemnice“ vydaného společnosti ZEOBS, spol. s r.o. (více zde)

Zastupitelům Za dobrý život tedy nezbylo nic jiného, než se obrátit se stížností na ministerstvo vnitra, které shledalo smlouvu nezákonnou. Rada města Jemnice tak byla donucena smlouvu zrušit (zrušení proběhlo 10.5.2023).