prihlasit-se-k-odberu-novinek

Město Jemnice vydalo souhlasy s vrty pro jatka drůbeže

Město Jemnice vydalo v lednu 2023 dva písemné souhlasy s provedením šesti vrtů, které by dle projektové dokumentace měli sloužit jako jímací objekty pro zásobování projektovaných jatek drůbeže.  Souhlasy jsou vydány v rozporu s výsledky referenda. Zastupitelé opozice poslali výzvu starostovi města. Provedením těchto 120 m hlubokých vrtů jsou navíc ohroženy stávající studny. Zde přinášíme plné znění výzvy včetně vydaných souhlasů města:

Město Jemnice – starosta města

Husova 103, 675 31 Jemnice

V Jemnici dne 14. 2. 2023

Vážený pane starosto,

Město Jemnice vydalo v uplynulých dnech dvě listiny, které jsou v rozporu s výsledkem referenda, v rozporu s Usnesením Zastupitelstva města Jemnice a v rozporu s péčí řádného hospodáře o majetek města.

Jedná se o dva souhlasy vydané dne 6.1.2023 (ačkoli se jedná o dva rozdílné dokumenty, oba mají shodné označení č.j. MEJE 3025/2022/Šál ) s provedením průzkumných vrtů, které by v budoucnu sloužily jako jímací objekty pro zásobování projektovaných jatek drůbeže:

Jelikož jsou oba souhlasy nezákonné, žádáme o jejich zrušení a zpětvzetí z Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí, ve lhůtě

do 5 dnů od obdržení této výzvy.

Dále pak od Vás očekáváme obratem odpověď – oznámení o vyřešení této záležitosti.

Podrobně k celé problematice uvádíme:

I.

Je veřejně známé, že investor, společnost ZEOBS, spol. s r.o. zamýšlí provést v areálu na ulici Slavonická výstavbu závodu na porážku zvířat (jatek) o celkové kapacitě porážky 10 tis ks kuřat/hod, což při jednosměnném provozu je cca 18 milionů kuřat, což je nepochybně více jak 400 tis. kg ročně. Podrobná prezentace tohoto záměru byla doručena občanům města Jemnice a je prezentována i na webových stránkách vlastníka společnosti.

Na základě výsledků referenda je město Jemnice, veškeré jeho orgány, povinno ve smyslu § 49 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, v rámci samostatné působnosti činit veškeré kroky k tomu, aby

  • na území města Jemnice nemohlo dojít k výstavbě či zprovoznění závodu na porážku a zpracování zvířat (jatka) o celkové kapacitě porážky větší než 400 000 kg ročně
  • v územním plánu města Jemnice plocha zemědělské výroby při ulici Slavonická (VZ) byla změněna na plochu smíšenou venkovskou (SV), umožňující mimo jiné také výstavbu rodinných domů.

Záměr společnosti ZEOBS spol. s r. o. je nepochybně v rozporu s limitem plynoucím z výsledků referenda. Z regulativu plochy smíšené venkovské navíc vyplývá, že v areálu na ulici Slavonická by výstavba jakýchkoli jatek drůbeže vůbec nebyla možná.

Dne 16.11.2022 bylo Zastupitelstvem města Jemnice přijato Usnesení č. 147/7/2022/ZM, na jehož základě si  Zastupitelstvo města Jemnice si vyhradilo podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, právo rozhodovat ve všech záležitostech týkajících se změn územního plánu a realizace výsledků místního referenda uskutečněného ve dnech 23. ‑ 24. 9. 2022. Souhlasy s předloženými projektovými dokumentacemi týkající se záměrů v rozporu s výsledky referenda (navíc využívající majetek města) učiněné bez vědomí zastupitelstva jsou v rozporu s Usnesením č. 147/7/2022/ZM.

II.  K oběma dokumentům se shodným označením č.j. MEJE 3025/2022/Šál

A) souhlas s vrty na p.č. 2993/53 (pozemek ve vlastnictví města Jemnice)

Společnost ZEOBS, spol. s r.o., podala dne 27.10.2022 (tj. více jak měsíc po vyhlášení výsledků referenda) u Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí žádost o udělení souhlasu k činnostem: „Průzkumné vrty p.č. 2993/53 k.ú. Jemnice“.  Pozemek p.č. 2993/53 v k.ú. Jemnice je v majetku města Jemnice.

Následně bylo zahájeno řízení o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

V předložené projektové dokumentaci je výslovně uvedeno, že „jímaná podzemní voda bude v budoucnu sloužit pro potřeby jatek drůbeže“ (str. 3 třetí odstavec shora projektová dokumentace Hydrologický průzkum  pro vybudování vodních zdrojů na pozemku p.č. 2993/53, zhotovitel AQUA Enviro s.r.o. Brno).

Dále pak z vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. KUJI 70313/2022 OZPZ 146/2022 jednoznačně vyplývá, že čtyři průzkumné vrty by v případě vyhovujících kvalitativních a kvantitativních parametrů sloužily jako jímací objekty pro zásobování projektovaných jatek drůbeže.

Město Jemnice vydalo dne 6. 1. 2023 k výše uvedenému záměru vyjádření, ve kterém se uvádí, že „..město jako vlastník pozemku…..po shlédnutí projektové dokumentace…souhlasí s provedením hydrogeologického průzkumu s provedením 4 ks průzkumných vrtů..“.

B) souhlas s vrty na p.č. 2217/3

Společnost ZEOBS, spol. s r.o., podala dne 2.06.2022 u Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí žádost o udělení souhlasu k činnostem: „Průzkumné vrty p.č. 2217/3 k.ú. Jemnice“.

Následně bylo zahájeno řízení o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

V předložené projektové dokumentaci je výslovně uvedeno, že „jímaná podzemní voda bude v budoucnu sloužit pro potřeby jatek drůbeže“ (str. 3 třetí odstavec shora projektová dokumentace Hydrologický průzkum  pro vybudování vodních zdrojů na pozemku p.č. 2217/3, zhotovitel AQUA Enviro s.r.o. Brno).

Dále pak z vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. KUJI 49041/2022 OZPZ 146/2022 jednoznačně vyplývá, že průzkumné vrty by v případě vyhovujících kvalitativních a kvantitativních parametrů sloužily jako jímací objekty pro zásobování projektovaných jatek drůbeže podzemní vodou.

 Město Jemnice vydalo dne 6. 1. 2023 k výše uvedenému záměru vyjádření, ve kterém se uvádí, že „..Město Jemnice…..po shlédnutí projektové dokumentace…souhlasí s provedením 2 ks průzkumných vrtů…“.

Nedaleko uvažovaných vrtů se nachází dvě studny v majetku města Jemnice s vysokou historickou a kulturní hodnotou (parc. 312/1 a 255) – studny dříve sloužící pro zásobování židovského hřbitova a areálu zámku a Obůrky. Dále se v okolí nachází studny v majetku některých občanů města. Tyto studny mohou být záměrem nenávratně negativně ovlivněny, čímž by se znehodnotil i majetek města Jemnice. Ve spise vodoprávního úřadu je k dispozici hydrologické vyjádření osoby s odbornou způsobilostí  vypracovanou RNDr. Ivan Koroš, Hydrologická společnost, s.r.o, značka 468/2022. Ve vyjádření se uvádí, že posuzovaný záměr lze považovat za velmi rizikový. Při hloubce vrtů a jejich množství lze předpokládat, že tyto objekty ovlivní při hloubení a případném jímání podzemní vody vodní režim v širokém okolí. Bohužel, je smutným pravidlem současné hydrogeologické praxe to, že ovlivnění studní se řeší (příp. neřeší) následně, až tehdy, kdy již jsou průzkumné vrty odvrtány, a majitelé postižených studní se v naprosté většině případů nedomohou nápravy nebo náhrady škod na jejich studnách.

III. Závěr

Budování vrtů (mj. na pozemku města Jemnice) za účelem zásobování jatek drůbeže a jejich propojování s areálem na ul. Slavonická (s využitím pozemků Města Jemnice prostřednictvím projektu se zavádějícím názvem „Zásobování vodou Jemnice“) tak postrádá smysl a obojí je v rozporu s výsledky referenda a vůlí občanů města Jemnice.

Pozemek města parc. 2993/53 k.ú. Jemnice v majetku města Jemnice bude neúměrně zatížen stavbou cizího vlastníka s faktickými důsledky omezení vlastnického práva.

Budování hlubinných vrtů na pozemku 2217/3 je velice rizikové a může ohrozit studny v majetku města Jemnice i studny občanů města.

Vydání souhlasů s oběma záměry (navíc jak se uvádí „po prostudování projektové dokumentace“) bez vědomí zastupitelstva je v rozporu s usnesením Zastupitelstva města Jemnice.

Souhlasem k provedení průzkumných vrtů na pozemku 2993/53 ve vlastnictví města Jemnice se uděluje právo stavby na pozemku města, čímž pozemek města se zatěžuje cizí stavbou. Vrty na pozemku 2217/3  mohou negativně a nenávratně ovlivnit studny v majetku města Jemnice i občanů města Jemnice.

Vydanými souhlasy tak není postupováno s péčí řádného hospodáře.

Zastupitelé (včetně Vás, pane starosto) složili slib, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů.

 Přílohy:

  • výpis z prezentace záměru jatka drůbeže – investor ZEOBS, spol. s r.o.
  • Projektová dokumentace hydrogeologický průzkum pro vybudování vodních zdrojů na pozemku p.č. 2993/53
  • vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. KUJI 70313/2022 OZPZ 146/2022
  • Projektová dokumentace hydrogeologický průzkum pro vybudování vodních zdrojů na pozemku p.č. 2217/3
  • Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. KUJI 70313/2022 OZPZ 146/2022

Níže podepsaní zastupitelé města Jemnice:

Karel Stober,  Miloň Slabý,  Pavel Obrdlík, Petr Ambrůz, Rudolf Svoboda, Antonín Habr,J ana Lochmanová, Lenka Pokorná