prihlasit-se-k-odberu-novinek

Požadujeme účinné kroky k ochraně Jemnice

Město nečiní žádné kroky k zamezení výstavby jatek a k realizaci výsledků referenda. J.Kolář stále pokračuje s přípravou výstavby velkojatek. Požadujeme vyhlášení stavební úzávěry. Nechceme nechat zničit kvalitu života občanů kvůli ziskovým záměrům jednotlivce.

Dokud nebude změněn územní plán v souladu s výsledky referenda, hrozí reálné nebezpečí výstavby drůbežích jatek. Změna územního plánu může trvat i mnoho měsíců (navíc o její zahájení vedení města stále ještě nepožádalo!).

Stavební uzávěra, má důležitou funkci: pomáhá obcím chránit území před nežádoucí výstavbou do doby, než bude vydán nový územní plán, který přinese správnou regulaci území. Je upravena zejména ve stavebním zákoně (podrobněji o stavební uzávěře zde). Proto zastupitelé Za dobrý život a Pro Jemnici požadují její vyhlášení. Krok byl připraven právní kanceláří a vše se bude projednávat na veřejném zasedání zastupitelstva ve středu 1.3.2023 (přijďte se zúčastnit – program zde).

Návrh na vyhlášení stavební uzávěry včetně podrobného zdůvodnění zastupitelé podali na podatelnu městského úřadu – znění:

3) Stavební uzávěra na ploše zemědělské výroby při ulici Slavonická – realizace výsledků referenda a ochrana území před nežádoucí výstavbou

Odůvodnění: Je veřejně známé, že investor, společnost ZEOBS, spol. s r.o. zamýšlí provést v areálu na ulici Slavonická výstavbu závodu na porážku zvířat (jatek) o celkové kapacitě porážky 10 tis ks kuřat/hod, což při jednosměnném provozu je cca 18 milionů kuřat, což je nepochybně více jak 400 tis. kg ročně. Podrobná prezentace tohoto záměru byla doručena občanům města Jemnice a je prezentována i na webových stránkách vlastníka společnosti.

Společnost ZEOBS, spol. s r.o. již také podniká reálné kroky k tomu, aby svůj záměr výstavby jatek drůbeže realizovala – u vodoprávního úřadu si požádala o povolení 6 vrtů na pozemcích parc. KN č. 2993/53 a 2217/3 k.ú. Jemnice. V předložených projektových dokumentacích se přímo uvádí, že „jímaná podzemní voda bude v budoucnu sloužit pro potřeby jatek drůbeže“. Za tímto účelem má společnost vyřízena i příslušná vyjádření Krajského úřadu (více o této problematice zde)

Na základě výsledků referenda je město Jemnice, veškeré jeho orgány, povinno ve smyslu § 49 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů, v rámci samostatné působnosti činit veškeré kroky k tomu, aby

  • na území města Jemnice nemohlo dojít k výstavbě či zprovoznění závodu na porážku a zpracování zvířat (jatka) o celkové kapacitě porážky větší než 400 000 kg ročně
  • v územním plánu města Jemnice plocha zemědělské výroby při ulici Slavonická (VZ) byla změněna na plochu smíšenou venkovskou (SV), umožňující mimo jiné také výstavbu rodinných domů.

Zastupitelstvo města Jemnice již svým Usnesení č. 148/7/2022/ZM schválilo pořízení změny Územního plánu Jemnice č. 6 a podání žádosti o pořízení na Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování. Tato změna Územního plánu by měla obsahovat limity a změny vyplývající z místního referenda. Pořízení a schválení však bude trvat určitý čas, ve kterém by na ploše zemědělské výroby při ulici Slavonická mohlo dojít k povolení a zahájení výstavby, která by byla v rozporu s požadavky občanů dle výsledků místního referenda (avšak nebyla by v rozporu se stávající platnou a dosud nezměněnou úpravou územního plánu, proto by mohla být povolena a zahájena, což by však bylo v rozporu s vůlí občanů vyjádřenou v referendu). O tomto reálném nebezpečí svědčí i výše uvedené kroky společnosti ZEOBS, spol. s r.o.

Na základě výsledků místního referenda tak dosavadní úprava územního plánu týkající se plochy při ulici Slavonická přestala vyhovovat požadavkům na rozvoj tohoto území. Je proto třeba chránit toto území před nežádoucí výstavbou do doby, než bude vydán nový územní plán, který přinese správnou regulaci území. Město Jemnice musí činit veškeré kroky, aby nemohlo dojít k nežádoucí výstavbě v rozporu s výsledky místního referenda. Jedinou možností v případě areálu při ulici Slavonická je vyhlášení stavební uzávěry.

Stavební uzávěra (územní opatření o stavební uzávěře), má důležitou funkci: pomáhá obcím chránit území před nežádoucí výstavbou do doby, než bude vydán nový územní plán, který přinese správnou regulaci území. Je upravena zejména ve stavebním zákoně. Je upravena v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon (zejm. § 97, 98 a 99) a v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád spolu s ostatními opatřeními obecné povahy (§ 171 – 174).

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jemnice zadává přípravu návrhu územního opatření o stavební uzávěře na ploše označené ve stávajícím Územním plánu města Jemnice jako plocha zemědělské výroby při ulici Slavonická (VZ) a ukládá Radě, aby o vydání územního opatření o stavební uzávěře rozhodla. Stavební uzávěra bude zřízena do doby pravomocného vyhlášení změny Územního plánu města Jemnice, kterým bude tato plocha přeměněna na plochu smíšenou venkovskou, se všemi regulativy v souladu s výsledky místního referenda uskutečněného ve dnech 23.-24.9.2022.