Chceme dát vodu občanům

Zastupitelé „Za dobrý život“ a „Pro Jemnici“ předložili  návrh k ochraně podzemního zdroje vody na pozemku ve vlastnictví města. Je potřebné, aby město mělo záložní zdroj vody a občané ho mohli mít v případě potřeby k dispozici. O návrhu se bude hlasovat na veřejném zasedání zastupitelstva, kde se pak ukáže postoj ostatních zastupitelů.

Jemnice se potýká s častými periodami sucha a voda se zde stává stále vzácnější. Expertní prognózy v souvislosti s klimatickou krizí jsou velmi nepříznivé (viz.  informační portál Ústavu výzkumu globální změny, AV ČR v.v. i.). Podzemní voda jako veřejný statek by měla být k dispozici především občanům města Jemnice k zajištění jejich životních potřeb. Nedostatek pitné vody je také výslovně uveden mezi ohroženími ve Strategickém plánu rozvoje města Jemnice (více např. na straně 27 zde). Vranovská přehrada není bezedná, může dojít k výpadkům i haváriím. Není důvod kupovat drahou vodu a zároveň vlastní zdroje předávat někomu jinému. Město by mělo být s péčí řádného hospodáře připraveno na možné a velmi reálné krizové scénáře nedostatku pitné vody, chránit lokality s výskytem podzemní vody s výhledem pro jejich možné využití k zajištění zásobování obyvatel města pitnou vodou.

Vranovská přehrada-současný zdroj pitné vody pro Jemnici
Vranovská přehrada-současný zdroj pitné vody pro Jemnici

Jako velmi vhodný pro možné čerpání podzemní vody se jeví pozemek ve vlastnictví města Jemnice parc. KN č. 2993/53 k. ú. Jemnice. Nachází se totiž na spojnici podzemních drah zvodnělého podloží. V současné době se také objevují možnosti získání dotací k vybudování vrtů, záložních či pomocných zdrojů vody. Vzhledem k závažnosti potřeby zásobování občanů města vodou není vhodné, aby byl výše uvedený pozemek poskytnut k ziskovým podnikatelským plánům jednotlivce. Před několika týdny totiž Ing. Josef Kolář prostřednictvím pověřené firmy oficiálně požádal na vodoprávním úřadě v Moravských Budějovicích o povolení provedení čtyř vrtů právě na tomto městském pozemku. V dokumentaci je přímo uvedeno, že vrty by měli sloužit k jímání vody pro potřeby jatek drůbeže. Jde o viditelnou snahu ignorovat a obcházet výsledky referenda (více zde).

Proto ke schválení zastupitelstvem podáváme návrh využít pozemek parcelu KN číslo 2993/53 v majetku města Jemnice jako rezervní plochu pro možné vybudování záložního či pomocného zdroje vody pro obyvatele města Jemnice. Za tímto účelem by tento pozemek nebylo možné zcizit ani zatížit jinými právy a povinnostmi. V případě schválení by mělo vedení města postupně připravit celý záměr s využitím dostupných dotací. Celé znění návrhu naskenováno níže: