prihlasit-se-k-odberu-novinek

Výzva zastupitelům města Jemnice

Spolek ZA DOBRÝ ŽIVOT NA JEMNICKU, z.s., veřejně vyzval na zastupitelstvu dne 24.11.2021 zastupitele města Jemnice k následujícímu:

 

 • Vyzýváme zastupitele města Jemnice, aby si neustále uvědomovali, že slavnostně a veřejně slíbili na svou čest a svědomí, že svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu města Jemnice a jeho občanů a že se budou se řídit Ústavou a zákony České republiky. Neslibovali tedy, že budou svoji funkci vykonávat ve svém osobním zájmu či v zájmu podnikatelských plánů občanů jiných obcí.

 

 • Vyzýváme zastupitele města Jemnice, aby se podněty jakéhokoli občana města Jemnice zabývali stejně intenzivně jako podněty podnikatelských subjektů.

 

 • Vyzýváme zastupitele města, aby se v případě střetu zájmů zdrželi hlasování.

 

 • Vyzýváme zastupitele města Jemnice, aby při svém rozhodování zohlednili skutečnost, že firma ZEOBS, spol. s r.o., žádající změny územního plánu, je zadluženou firmou s klesající mírou tržeb i zisku, která nemusí být zárukou bezproblémového dokončení a provozování prosazovaných záměrů i s ohledem na možné škody a pokuty za možné negativní následky.

 

 • Vyzýváme radní města Jemnice, aby s okamžitou platností odvolali manažerku takzvaného Rhea Holdingu Ing. et Ing. Zdeňku Tesařovou z funkce člena komise rady města pro územní plánování, neboť se v jejím případě jedná o evidentní střet zájmů, a není tudíž zárukou, že bude pracovat ve prospěch občanů města Jemnice.

 

 • Vyzýváme zastupitele a radního města Jemnice pana Ing. Ervína Reegena k odstoupení z jeho funkce, neboť svým několikrát opakovaným hlasováním a neustálou aktivní podporou a angažovaností se v různých jednáních prosazuje zájmy podnikatele pana Josefa Koláře, ačkoli je jednoznačně ve střetu zájmů s ohledem na jím přiznané blízké přátelské vztahy a prokázaný značný majetkový prospěch obdržený od pana Ing. Josefa Koláře.

 

 • Vyzýváme zastupitele města Jemnice, aby všechna veřejná zasedání zastupitelstva byla nahrávána, archivována a zpřístupněna veřejnosti k volnému nahlédnutí na webových stránkách města, tak jak je to běžné i v některých jiných městech (například v Moravských Budějovicích či v Jindřichově Hradci).

 

 • Vyzýváme zastupitele města, aby jednoznačně zamítli záměry, které mohou přinášet vysokou míru následujících rizik pro obyvatele našeho města:
  • riziko znečištění spodních vod (dusičnany z hnojení kejdou či drůbeží podestýlkou)
  • riziko znečistění povrchových a pitných vod
  • riziko zápachu z uvolňujícího se amoniaku při hnojení a manipulaci s kejdou a drůbeží podestýlkou
  • riziko zvýšené dopravní a hlukové zátěže
  • rizika z pobytu značného množství zahraničních a agenturních pracovníků v našem městě.

 

 • Vyzýváme zastupitele města, aby neprosazovali výstavbu prostorově dominantních staveb, které by zničily unikátní vyhlídkové pohledy na město.

 

 • Vyzýváme zastupitele města, aby chránili zdroje spodních vod pro své obyvatele a neumožnili jejich vyčerpání ve prospěch jednoho podnikatele.

 

 • Vyzýváme zastupitele města, aby odmítli záměry značně navyšující množství odpadních vod, které by výsledně končily ve Vranovské přehradě, odkud se bere pitná voda.

 

 • Vyzýváme zastupitele města, aby se snažili tvořit město, které bude malebné i ve svém okolí a v němž bude možné vytvářet vhodné podmínky pro zdravý život nejen pro každého obyvatele Jemnice, Louky a Panenské, ale i pro návštěvníky této mimořádné biosférické lokality.

 

 • Vyzýváme zastupitele města, aby rozvíjeli a chránili také hmotný i nehmotný potenciál našeho města (přírodu, krajinu, pozoruhodné a jedinečné památky a místa, kulturní a historické dědictví, lidové tradice, zvyky a umění) a odmítli záměry, které jej mohou svým charakterem poškodit či zničit.

Tento text byl jednohlasně schválen na členské schůzi spolku.

Za spolek:  statutární člen výboru  Eva Reischer Kunzová

www.zadobryzivot.cz