Předložili jsme čtyři klíčové návrhy zastupitelům

Zastupitelé Za dobrý život (Ambrůz, Svoboda, Stober, Pokorná, Obrdlík) předložili čtyři klíčové návrhy na hlasování pro zastupitelstvo, jehož zasedání se bude konat 28.6.2023 v 18 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Jemnici (pozvánka s programem zde). Vše vychází ze závěrů právní analýzy, kterou si nechal vypracovat starosta města a utratil za tyto právní služby cca 250 tis Kč z rozpočtu města. Z výsledků tohoto podrobného právního rozboru vyplývají kroky, které má město činit v souvislosti s výsledky referenda. Starosta Nevrkla spolu s místostarostou Koprem však již v pondělí 19.6.2023 uspořádali setkání s Kolářem a veřejně dali najevo, že se doporučeními právníků řídit nebudou a naopak budou proti vůli většiny občanů města prosazovat podnikatelské plány J.Koláře v lokalitě Jandov (jejich prohlášení zde). Viditelně tak opovrhují vůlí většiny obyvatel města plynoucí z referenda, maří realizaci jeho výsledků  a riskují tak svou trestněprávní odpovědnost.

Celý text podání našich zastupitelů:

Město Jemnice – starosta města

Věc: body k projednání zastupitelstvem

V souvislosti s prosazováním výsledků referenda a došlo k několika zásadním skutečnostem:

1) Ministerstvo vnitra provedlo šetření, na jehož základě požádalo město Jemnice, aby na nejbližším jednání Rady města Jemnice, rada města rozhodla o zjednání nápravy nezákonnosti usnesení č. 316/11/2022/RM ze dne 29. 6. 2022, a tuto svou vůli vyjádřila ve svém rozhodnutí (toto Rada města již uvedla do souladu). Dále Ministerstvo vnitra doporučilo městu Jemnice provést revokaci (zrušení) usnesení zastupitelstva č. 42/2/2022ZM ze dne 27. 4. 2022 a usnesení zastupitelstva č. 57/3/2022/ZM ze dne 25. 5. 2022. (viz str. 20 dokumentu v příloze tohoto podání: Ministerstvo vnitra České Republiky – sdělení o výsledku šetření ze dne 25.4.2023 – č.j. MV-49539-9/ODK-2023 )

2) V listopadu 2022 zastupitelstvo schválilo pořízení změny Územního plánu Jemnice č. 6 a dále schválilo starostu města ke spolupráci s pořizovatelem jako tzv. určeného zastupitele při pořizování změny Územního plánu Jemnice na základě příslušných ustanovení stavebního zákona. Od té doby uběhlo 7 měsíců, aniž by byl v dané věci učiněn jakýkoli posun.

3) Starosta města Jemnice dne 24. 2. 2023 objednal u advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti s.r.o. právní služby ve věci postupu města při změně územního plánu s ohledem na výsledky místního referenda. Za tyto právní služby město zaplatilo částku  249.718,15 Kč a výsledkem je mj. dokument o rozsahu 25 stran s názvem „Komplexní právní analýza rozhodnutí v místním referendu“ (pro zastupitele k dispozici na vyžádání u starosty města).

 Z této analýzy vyplývají následující doporučení:

Str. 3: za nejvýhodnější způsob provedení rozhodnutí o otázce č. 1 pokládáme iniciaci změny územního plánu města Jemnice, kterou budou do ploch umožňujících umístění zařízení pro chov hospodářských zvířat doplněny regulativy omezující jejich celkovou ustájovací kapacitu.

Str. 4: zastupitelstvo města Jemnice nesmí navrhnout, zadat či schválit takovou změnu územního plánu města Jemnice, která by vymezovala plochu zemědělské výroby (VZ) o rozloze větší než 10.000 m2, která by současně umožňovala umístění zařízení pro ustájení hospodářských zvířat.

Str. 5: za nejvhodnější způsob provedení rozhodnutí o otázce č. 3 pokládáme iniciaci změny územního plánu města Jemnice, kterou bude do veškerých druhů ploch s rozdílným způsobem využití, které připouští umístění zařízení pro zemědělskou výrobu – neboť jatka jsou takovým zařízením – doplněn regulativ, který stanoví maximální velikost jatek podle jejich celkové roční kapacity max. 400 tun zpracovaných zvířat ročně. Umístění jatek nad tuto kapacitu je nepřípustné.

Str. 5: otázka č. 4  se týká pouze dvou ploch zemědělské výroby (VZ) na ulici Slavonická-stabilizované plochy VZ a plochy změn Z44 Jandov. Jediným možným způsobem, jak rozhodnutí v místním referendu o otázce č. 4 provést, je iniciovat odpovídající změnu územního plánu města Jemnice. Orgány města Jemnice nemohou zůstat nečinné. Provedení otázky č. 4 vyžaduje aktivní kroky vedoucí k přijetí odpovídající změny územního plánu města Jemnice.

Str. 6:…všechny otázky lze naplnit přijetím odpovídající změny územního plánu města Jemnice

Str. 13 zastupitelstvo města Jemnice by mělo navrhnout radě města Jemnice vyhlásit stavební uzávěru na plochách umožňujících umístění zařízení pro chov hospodářských zvířat, a to s odkazem na již zahájený proces pořizování změny územního plánu.

Str. 17: rozhodnutí v místním referendu o otázce č. 3 ukládá orgánům města Jemnice v rámci samostatné působnosti činit vše, aby na území města Jemnice nemohlo dojít k výstavbě či zprovoznění závodu na porážku a zpracování zvířat (jatka) o celkové kapacitě větší než 400.000 kg ročně.

Str. 20: orgány města Jemnice nemohou zůstat nečinné. Provedení otázky č. 4 vyžaduje aktivní kroky vedoucí k přijetí odpovídající změny územního plánu města Jemnice, počínaje podáním návrhu na pořízení změny územního plánu…Proto by orgány města Jemnice neměly svou nečinností, resp. neuskutečněním některých kroků v samostatné působnosti, umožnit zastavění uvedených ploch zemědělské výroby předtím, než dojde ke schválení změny územního plánu Jemnice, neboť v takovém případě by bylo rozhodnutí o otázce č. 4 v místním referendu prakticky zmařeno…..Zastupitelstvo města Jemnice by mělo navrhnout radě města Jemnice vyhlásit podle §97 odst. 1 StavZ stavební uzávěru na těchto plochách, a to s odkazem na již zahájený proces pořizování změny územního plánu.

 

my níže podepsaní zastupitelé města tímto žádáme v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), aby na nejbližším jednání zastupitelstva byly projednány následující níže uvedené body:

 1) Revokace Usnesení č. 42/2/2022/ZM – Zadání změny č. 5 Územního plánu Jemnice

Odůvodnění:  Zastupitelstvo města Jemnice schválilo zadání změny č. 5 Územního plánu Jemnice, která vymezuje plochu zemědělské výroby o ploše více jak 10x větší než je limit stanovený referendem (viz příloha: schválené Zadání změny č. 5 Územního plánu Jemnice). Toto je v rozporu s výsledky referenda a je třeba provést revokaci (zrušení) takového rozhodnutí. Ministerstvo vnitra doporučilo provést revokaci usnesení zastupitelstva 42/2/2022/ZM  (viz závěr sdělení o výsledku šetření str. 20)

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Jemnice revokuje Usnesení č. 42/2/2022/ZM ze dne 27. 04. 2022, kterým bylo schváleno zadání změny č. 5 Územního plánu Jemnice, a rozhoduje o ukončení pořizování změny č. 5 Územního plánu Jemnice.

 2) Revokace Usnesení č. 57/3/2022/ZM – Žádost o souhlas s realizací záměru ,,Zásobování vodou Jemnice“ na pozemcích města Jemnice

Záměr je v rozporu s rozhodnutím o otázce č. 4 v místním referendu (tj. obsahoval vybudování přivaděče pro plánovaná jatka a položení odpadního potrubí do řeky Želetavky). Smlouva uzavřená se společností ZEOBS spol. s r.o. byla nezákonná a je již zrušena. Kvůli odstranění právní nejistoty je třeba zrušit i usnesení zastupitelstva. Ministerstvo vnitra doporučilo provést revokaci usnesení zastupitelstva 57/3/2022/ZM  (viz závěr sdělení o výsledku šetření str. 20)

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Jemnice revokuje Usnesení č. 57/3/2022/ZM ze dne 25.5.2022, kterým byla schválena žádost o souhlas s realizací záměru ,,Zásobování vodou Jemnice“ s převažujícím využitím pozemků ve vlastnictví města Jemnice.

 3) Zefektivnění kroků

Město Jemnice musí činit veškeré aktivní kroky vedoucí k přijetí odpovídající změny územního plánu, tak aby změna proběhla co nejrychleji a nejefektivněji. V listopadu 2022 zastupitelstvo schválilo pořízení změny Územního plánu Jemnice č. 6 a dále schválilo starostu města ke spolupráci s pořizovatelem jako tzv. určeného zastupitele při pořizování změny Územního plánu Jemnice na základě příslušných ustanovení stavebního zákona. Od té doby uběhlo 7 měsíců, aniž by byl v dané věci učiněn jakýkoli posun. Starosta města je pracovně zaneprázdněn jinými úkoly, a sám byl názorově prokazatelně od počátku proti všemu, co bylo referendem ustanoveno. Zákon umožňuje, aby byl ke spolupráci s pořizovatelem ustanoven jakýkoli zastupitel. Bylo by zjevně efektivnější, aby měl spolupráci s pořizovatelem za úkol zastupiteli, který naopak referendum pomáhal připravovat a prosazovat. Tím se snáze prosadí vůle občanů vyjádřená v referendu. Přípravný výbor referenda navrhuje k tomuto úkolu zastupitele Ing. Karla Stobera, který by měl na odpovědnost spolupráci s pořizovatelem.

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Jemnice revokuje část usnesení č. 148/7/2022/ZM týkající se schválení starosty města ke spolupráci s pořizovatelem jako tzv. určeného zastupitele při pořizování změny č.6 Územního plánu Jemnice na základě příslušných ustanovení stavebního zákona.

Zastupitelstvo města Jemnice číslo schvaluje zastupitele Ing. Karla Stobera ke spolupráci s pořizovatelem jako tzv. určeného zastupitele při pořizování změny Územního plánu Jemnice na základě příslušných ustanovení stavebního zákona a stanovuje, aby pravidelně informoval zastupitelstvo o průběhu prací a jednání na změně č. 6 Územního plánu Jemnice.

 4) Stavební uzávěra – realizace výsledků referenda a ochrana území před nežádoucí výstavbou

Orgány města Jemnice by neměly svou nečinností, resp. neuskutečněním některých kroků v samostatné působnosti, umožnit zastavění uvedených ploch zemědělské výroby předtím, než dojde ke schválení změny územního plánu Jemnice, neboť v takovém případě by bylo rozhodnutí o otázce č. 4 v místním referendu prakticky zmařeno. Toto také vyplývá z dokumentu Komplexní právní analýza rozhodnutí v místním referendu – advokátní kancelář Frank Bold Advokáti s.r.o. str. 20: …orgány města Jemnice nemohou zůstat nečinné. Provedení otázky č. 4 vyžaduje aktivní kroky vedoucí k přijetí odpovídající změny územního plánu města Jemnice, počínaje podáním návrhu na pořízení změny územního plánu…Proto by orgány města Jemnice neměly svou nečinností, resp. neuskutečněním některých kroků v samostatné působnosti, umožnit zastavění uvedených ploch zemědělské výroby předtím, než dojde ke schválení změny územního plánu Jemnice, neboť v takovém případě by bylo rozhodnutí o otázce č. 4 v místním referendu prakticky zmařeno…..Zastupitelstvo města Jemnice by mělo navrhnout radě města Jemnice vyhlásit podle §97 odst. 1 StavZ stavební uzávěru na těchto plochách, a to s odkazem na již zahájený proces pořizování změny územního plánu.

Aby město Jemnice (resp. Odbor výstavby a ŽP MěÚ Jemnice) předešlo možným nedostatkům či vadám stavební uzávěry a s ní spojených možností soudních sporů, může na zvoleném řešení vč. vypořádání možných námitek či připomínek využít kvalifikovaných právních služeb.

 Návrh usnesení:  Zastupitelstvo města Jemnice zadává Odboru výstavy a ŽP MěÚ Jemnice přípravu návrhu územního opatření o stavební uzávěře:

– v plochách označených stávajícím územním plánem města Jemnice jako plochy zemědělské výroby (VZ), plochy smíšeně venkovské (SV) a plocha změny VZ Z44 Jandov  pro jakékoli nové záměry chovu či skupin chovů hospodářských zvířat v jedné lokalitě o celkové ustájovací kapacitě větší než 200 dobytčích jednotek (DJ) (Pozn. 1 dobytčí jednotka (DJ) = 500 kg živé hmotnosti zvířete. Propočítání na jednotlivé kategorie zvířat se provede dle koeficientů v příloze č. 1 k vyhlášce č. 377/2013 Sb. část C)

–  v plochách označených stávajícím územním plánem města Jemnice jako plochy zemědělské výroby (VZ) a plocha změny VZ Z44 Jandov pro jakýkoli nový záměr závodu na porážku a zpracování zvířat (jatka) o celkové kapacitě větší než 400 000 kg ročně

– na ploše označené ve stávajícím Územním plánu města Jemnice jako plocha zemědělské výroby při ulici Slavonická (VZ) a ploše označené jako plocha změny VZ Z44 Jandov pro nové záměry, které by byly v rozporu se stávajícími regulativy platnými pro plochy smíšené venkovské dle stávajícího Územního plánu města Jemnice.

Stavební uzávěra se nebude týkat udržovacích prací.

Zastupitelstvo navrhuje Radě, aby o vydání územního opatření o výše uvedené stavební uzávěře rozhodla. Stavební uzávěra bude zřízena do doby nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterou se vydá změna č. 6 Územního plánu města Jemnice, kterou budou schváleny výše uvedené regulativy v souladu s výsledky místního referenda uskutečněného ve dnech 23.-24.9.2022.

 Přílohy:

  • Objednávka právních služeb starostou města u advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, s.r.o. (zde)
  • „Komplexní právní analýza rozhodnutí v místním referendu – 27.4.2023 – Frank Bold Advokáti, s.r.o., 25 stran“ (pro zastupitele k dispozici na vyžádání u starosty města)(více zde)
  • Emailová komunikace s autorem „Komplexní právní analýza rozhodnutí v místním referendu“ Mgr. Jiřím Nezhybou ze dne 9.6.2023
  • schválené Zadání změny č. 5 Územního plánu Jemnice (více zde)
  • Ministerstvo vnitra České Republiky – sdělení k nápravě ze dne 6.6.2023 – č.j. MV-49539-11/ODK-2023  (důležitý dokument zde)
  • Požadavek přípravného výboru referenda (celý zde)